Jesteś tutaj: StartABC kandydata
       ABC kandydata     
do Sakramentu Bierzmowania
 

Kandydat do Sakramentu Bierzmowania podpisuje deklarację, a tym samym zobowiązuje się do solidnego przygotowania się do przyjęcia Sakramentu Bierzmowania. W ramach przygotowań kandydat zobowiązany jest do:

 • uczestniczenia w Mszy Św. w każdą niedzielę i święto nakazane (w niedzielę o 10:30 w dolnym kościele Eucharystia z udziałem młodzieży; w wyjątkowych sytuacjach można uczestniczyć w Mszy Św. o innej godzinie i wybranej innej parafii) udział w niedzielnej Eucharystii potwierdzają podpisem Rodzice;
 • regularnego przystępowania do Sakramentu Pokuty i Pojednania (co miesiąc);
 • uczestniczenia w Mszy Św. w każdy Pierwszy Piątek Miesiąca (18:30 dolny kościół), przystępując w tym dniu do Komunii Świętej;
 • sumiennego i aktywnego uczestniczenia w katechezie szkolnej (katecheta nie może mieć zastrzeżeń co do zachowania kandydata) i zdania obowiązującego materiału z katechizmu: Taka jest wiara Kościoła oraz z Małego Katechizmu (Modlitwa Pańska, Pozdrowienie Anielskie, Skład Apostolski, Pod Twoją obronę, Przykazania Boże, Przykazania Kościelne, Główne prawdy wiary, Cnoty Boskie, Sakramenty Święte, Warunki Sakramentu Pokuty, Grzechy główne, Dary Ducha Świętego, Tajemnice Różańca Świętego)
 • systematycznego brania udziału w dodatkowych wyznaczonych Mszach Świętych i wszystkich katechezach parafialnych (tylko choroba lub wypadek losowy usprawiedliwiają nieobecność kandydata, o takiej sytuacji Rodzice powiadamiają telefonicznie jedną z osób odpowiedzialnych za przygotowanie do Bierzmowania Dwie nieusprawiedliwione nieobecności są równoznaczne ze skreśleniem kandydata i odłożeniem przyjęcia tego sakramentu na następny rok);
 • uczestniczenia w nabożeństwach różańcowych (październik), roratach (Adwent), rekolekcjach wielkopostnych, Drodze Krzyżowej (Wielki Post), nabożeństwach majowych (maj), nabożeństwach czerwcowych (czerwiec);
 • uczestniczenia w dwudniowych rekolekcjach ewangelizacyjnych (wyjazd z noclegiem);
 • odpowiedzialnego zachowywania się w kościele i na spotkaniach.

 

Kandydat do Sakramentu Bierzmowania:

 • wszędzie stara się być świadkiem wiary w Boga;
 • prowadzi dzienniczek Napełnieni Duchem Świętym, który zawsze zabiera ze sobą na wszystkie nabożeństwa w parafii i poza, w dzienniczku podpisywany jest udział w życiu liturgicznym i przygotowaniu do Bierzmowania;
 • systematycznie prowadzi zeszyt ćwiczeń Minuty przed Bogiem i zawsze przynosi go na katechezę parafialną;
 • wraz ze swoją rodziną przyjmuje kapłana w ramach wizyty duszpasterskiej, co znajduje swoje odnotowanie w indeksie.

Przed przystąpieniem do Sakramentu Bierzmowania odbywa się rozmowa z kandydatem, w czasie której, na podstawie całości przygotowania, zapada ostateczna decyzja o przyjęciu bądź odłożeniu przyjęcia Sakramentu Bierzmowania.

 

Wymagane dokumenty:

 1. Jeśli kandydat jest spoza Parafii Chrystusa Odkupiciela Człowieka, musi przedłożyć zgodę ks. Proboszcza swojej parafii zamieszkania na udzielenie sakramentu Bierzmowania w Parafii Chrystusa Odkupiciela Człowieka Olsztynie. Termin: październik 2016r.
 2. Skrócony odpis aktu Chrztu Świętego z parafii, w której kandydat był chrzczony (nie dotyczy osób chrzczonych w Parafii Chrystusa Odkupiciela CzłowiekaOlsztynie). Termin: listopad 2016r.
 3. Biografię wybranego świętego patrona, którego imię kandydat pragnie przyjąć podczas liturgii sakramentu. Należy uzasadnić swój wybór odwołując się do cech charakteru i historii życia patrona. Treść powinna zawierać odpowiedzi na pytania: Czym wybrany patron zasłużył sobiemiano świętości,? Czym zaimponował kandydatowi? W czym pragnie kandydat go naśladować w dzisiejszych czasach. Wymagania: praca pisana ręcznie, minimum 1 strona A4. Termin: do ferii zimowych.
 4. Przedstawienie świadka Sakramentu Bierzmowania: imię, nazwisko, adres zamieszkania oraz zaświadczenie z parafii zamieszkania świadka, że jest on wierzącym, praktykującym katolikiem i może być dopuszczony do tej godności. Jeśli świadkiem jest uczeń, konieczna jest opinia jego katechety. Termin: kwiecień 2017r. Świadek Bierzmowania musi spełniać warunki określone prawem kościelnym: osoba dorosła, która jest praktykującym katolikiem, nie trwa w związku niesakramentalnym, może ważnie przystąpić do Sakramentu Pokuty i Pojednania oraz Eucharystii, sama już przyjęła Sakrament Bierzmowania.
 5. Zaświadczenie od katechety potwierdzające zdanie wymaganej wiedzy oraz opinię o zachowaniu i postawie na katechezie. Termin: 1-15 maja 2017r.

 

Szczególną troską duszpasterską pragniemy otoczyć Rodziców kandydatów do Sakramentu Bierzmowania. Z myślą o Nich będą odbywały się spotkania formacyjno-organizacyjne, podczas których będzie udzielana informacja o aktualnym stanie przygotowania ich dzieci do Sakramentu Bierzmowania.

 

Odpowiedzialni za przygotowanie kandydatów:

S. Ewa Ginda – tel.: 503 617 428;

p. Katarzyna Ostaszewska – tel. 505 866 057

Ks. Krystian – tel. 504 626 281

 

Aktualne informacje dostępne są również na stronie: www.redemptor.olsztyn.pl

 

Początek strony